تجهیزات اندو

k فایل : دستی ، روتاری

H فایل

فایل C-Pilot

اندومتر

اسپریدر

گوتا : ساده و پروتیپر

کن کاغذی : ساده و پروتیپر

باربروج ( ترینرو )

لنتلو

سیلر

پیزوریمر

گیتس

کلرهگزیدین داخل کانال

هیپوکلراید

MTA

آرسی پرپ

Endodontic Equipment