پست فلزی داخل کانال Angelus

پست های پیش ساخته فلزی داخل کانال Angelus
ویژگی ها :
کاربرد مستقیم ( پیش ساخته )
استاندارد شده بر ساسا فرزهای لارگو ( لارگو ۲ )
دارای ۴ سایز مختلف
سطح صاف و صیقلی
موارد کاربرد :
تقویت ساختاری ریشه
ایجاد گیر برای کور ( Core Retention )
قابلیت استفاده برای دندان های قدامی و خلفی
بازسازی دندان های اندو شده ، به روش مستقیم
تقویت و استحکام کراون ها و ترمیم های پروتزی

قابل تهیه از شفاپخش