چهارمین کنگره انجمن ایمپلنتولوژی ایران

چهارمین کنگره انجمن ایمپلنتولوژی ایران

زمان: ۲۸ تا۳۰ مهر۹۵ مکان: هتل المپیک تهران

رییس کنگره: دکتر ابوالحسن مسگرزاده دبیر علمی کنگره: دکتر شهباز ناصر موستوفی