Bisico S1 Putty

این گروه از سیلیکون ها از نوع ASilicon یا همان سیلیکون هاي افزایشي مي باشند، که از دو خمیر تشکیل شده اند.
این سیلیکون ها کاتالیزاتور نداشته و هنگام ترکیب شدن تغییر حجم نمی دهند.

BISICO S1
Kneadable / putty
سیلیکون افزایشي
داراي قوام سخت در حین اختلاط (Mixing)
داراي الاستیسیته بالا و مقاوم در برابر پاره شدن(Tear resistance)
مناسب جهت قالبگیري اولیه به روش کلاسیک

BISICO S1 SOFT
Kneadable / soft putty
سیلیکون افزایشي
داراي قوام نرم در ابتداي اختلاط(Mixing)
مناسب جهت تکنیک قالبگیري یک مرحله اي، بدون نیاز به فشار
اضافي در حین قالبگیري
داراي قابلیت استفاده در تري اختصاصي و پیش ساخته

BISICO S1 SUHY
Kneadble / soft putty
سیلیکون افزایشي
داراي قوام نرم در ابتداي اختلاط(Mixing)
مناسب جهت قالبگیري دقیق در نواحي مرطوب به علت خاصیت
آبدوستي بالا
مناسب جهت تکنیک قالبگیري یک مرحله اي و دو مرحله اي