Composit Wetting Resin

Composit Wetting Resin

استفاده بین لایه های کامپوزیت در سیستم Incremental Layering Technique بخصوص در مواقعی که لایه مهار اکسیژنی وجود ندارد.

بعد از شستن آلودگی کامپوزیت ها

روی اینسترومنت و براش مخصوص کامپوزیت

Super Adaptive

۴۵% by Filled

Light Cure , Liquid Resin

عرضه شده به صورت بسته بندی ۲ سرنگی

همراه با نوک های مخصوص

قابل تهیه از شفاپخش (مولتی برند )