Jiffy Goat Hair Brush

Jiffy Goat Hair Brush

برسی تهیه شده از موی طبیعی بُز که هنگام پالیش کامپوزیت و پرسلن با استفاده از دیاموند پالیش مورد استفاده قرار می گیرد.

عرضه شده به صورت بسته بندی ۱۰ عددی

قابل تهیه در شفاپخش(مولتی برند)