The Best Dental Composite

بهترین کامپوزیت دندانپزشکی

اغلب اوقات دندانپزشکان از همکاران خود در مورد کیفیت کامپوزیت مورد استفاده آنان می پرسند و به دنبال پاسخی برای این سوال می باشند که برترین برند کامپوزیت موجود کدام است؟  به نظر می رسد که مهم تر از یافتن جواب این سول ، توجه به این نکته است که ماده کامپوزیتی بخصوصی که در مطب از آن استفاده می کنیم ، تنها عامل موثر در انجام یک ترمیم موفق نمی باشد.

برای مثال مطالعات نشان میدهد که ۵۰% دندانپزشکان در سرتاسر دنیا ، از ابزار لایت کیوری استفاده می کنند که انرژی حاصل از نور آن پایین تر از سطح استاندارد یعنی (۶۰۰ mW/cm2) می باشد و این خود منجر به عوارض پسا ترمیم مانند : تغییر رنگ زودهنگام ترمیم ، نکروز پالپ دندان و … می گردد.

انجام یک ترمیم کامپوزیتی موفق متکی بر سه عامل اساسی می باشد:

انتخاب یک کامپوزیت با کیفیت 

رعایت اصول انجام باندینگ

بکارگیری یک لایت کیور مناسب که با تولید انرژی کافی باعث تکمیل پروسه پلیمیریزاسیون کامپوزیت گردد

بدیهی است که هرگونه نقص تکنیکی در یکی از این سه مرحله می تواند منجر به عدم دستیابی به یک ترمیم ایده آل بشود.

 

ترجمه شده از سایت Dentistry Today