Ultradent Porcelain Etch & Silane

Ultradent Porcelain Etch & Silane

۹۰″ etch — 60″ silane

اسید هیدروفلوریک و سایلن

مشخصات محصول :

اچ پرسلن در داخل دهان ( ترمیم پرسلن شکسته ) و خارج دهان ( Veneers , Onlays , Inlays )

اچ کامپوزیت قدیمی قبل از باندینگ و ترمیم

بعد از اچ پرسلن ، از سایلن در سطح داخلی اینله ، ونیرها ،‌روکش های کامپوزیتی و پرسلنی استفاده می شود.

۹۰ ثانیه اچ

۶۰ ثانیه پرسلن

عرضه شده در بسته بندی شامل ۱ سرنگ اسید و ۱ سرنگ سایلن همراه با نوک های مربوطه

قابل تهیه از شفاپخش (مولتی برند )